Sve o Goliji na jednom mestu

Sve o Goliji na jednom mestu

Pretraži Golija.rs
Potrebna elektroenergetska infrastruktura za buduće skijalište na Goliji PDF Štampa El. pošta

Golija 14.11.2011.

Razvojnim programima elektrodistributivnih preduzeća koja vrše snabdevanje područja Golije električnom energijom predviđa se povećanje kapaciteta elektroenergetskih objekata naponskog nivoa 110 kV koji nisu u obuhvatu Prostornog plana Parka prirode Golija.

HPIM4498Delom planskog područja prolazi samo trasa planiranog dalekovoda 110 kV, Kraljevo 3-Paška, koja se poklapa sa trasom postojećeg dalekovoda 110 kV, br. 161.

Na naponskom nivou 35 kV planira se izgradnja šest transformatorskih stanica 35/10 kV
sa pratećim vodovima 35 kV. Gradnja novih TS je neophodna, prvenstveno radi rešavanja problema u kvalitetu snabdevanja električnom energijom (velika dužina vodova 10 kV, česti i duži ispadi napajanja), a i zbog planiranog ubrzanog razvoja zimskog turizma (Vrhovi-Odvraćenica, Golijska Reka, Dajići, Devići, Plešin).

 

Krajnji cilj planiranog rešenja je zatvaranje prstena napajanja na nivou 35 kV.

Havarijske poprečne veze na naponskom nivou 35 kV izmenu mreža različitih distributivnih preduzeća su predlog planera, nisu bazirane na njihovim razvojnim programima i moraju biti verifikovane u tehničkom i ekonomskom smislu u toku izrade projekata elektroenergetske mreže.

odvracenica skiBudući elektroenergetski objekti na naponskom nivou 10 kV nisu detaljno predviđeni, niti analizirani pri izradi Prostornog plana s obzirom na nedostatak konkretnih podataka o lokaciji, strukturi i veličini planiranih objekata, osim u slučajevima koji su konkretno navedeni od strane lokalnih distributivnih preduzeća. Veličina i lokacija objekata na naponskim nivoima 10 kV i 0.4 kV, kao i njihov kapacitet zavisiće, prevashodno, od energetskih potreba novih potrošača i njihove lokacije.

Za poboljšanje kvaliteta snabdevanja električnom energijom na području Prostornog plana predviđa se:

- povećanje snage transformacije TS 35/10 kV RUDNO ugradnjom još jednog transformatora snage 1 MVA;

- izgradnja TS 35/10 kV MILIĆI, instalisane snage transformacije 2x1 MVA, krajnjeg kapaciteta 2x4 MVA;

- izgradnja TS 35/10 kV DEVIĆI, instalisane snage transformacije 2x4 MVA, krajnjeg kapaciteta 2x8 MVA;

- izgradnja TS 35/10 kV OSTATIJA, instalisane snage transformacije 2x1 MVA, krajnjeg kapaciteta 2x8 MVA;

- izgradnja TS 35/10 kV GOLIJA, instalisane snage transformacije 2x4 MVA, krajnjeg kapaciteta 2x8 MVA;

- izgradnja TS 35/10 kV VRHOVI-ODBRAĆENICA, instalisane snage transformacije 2x4 MVA, krajnjeg kapaciteta 2x8 MVA;

- izgradnja 35 kV voda izmenu TS 35/10 kV UŠĆE i TS 35/10 kV RUDNO;

- izgradnja 35 kV voda izmenu TS 35/10 kV UŠĆE i TS 35/10 kV MILIĆI;

- izgradnja 35 kV voda izmenu TS 35/10 kV RUDNO i TS 35/10 kV MILIĆI;

- izgradnja 35 kV voda izmenu TS 35/10 kV MILIĆI i TS 35/10 kV DEVIĆI;

- izgradnja 35 kV voda izmenu TS 35/10 kV DEVIĆI i TS 35/10 kV OSTATIJA;

- izgradnja 35 kV voda izmenu TS 35/10 kV OSTATIJA i TS 35/10 kV VRHOVI-ODVRAĆENICA;

- izgradnja 35 kV voda izmenu TS 35/10 kV OSTATIJA i TS 35/10 kV GOLIJA;

- izgradnja 35 kV voda izmenu TS 35/10 kV GOLIJA i TS 35/10 kV RAŠKA I;

- aktiviranje TS KUMANICA u transformaciji 35/10 kV, sa ugradnjom jednog transformatora nazivne snage 1,6 MVA, krajnjeg kapaciteta 2x4 MVA;

- izgradnja TS 35/10 kV JASENOVICA, instalisane snage transformacije 2x1.6 MVA, krajnjeg kapaciteta 2x8 MVA;

- izgradnja dvostrukog 35 kV voda izmenu TS 35/10 kV KUMANICA i TS 35/10 kV JASENOVICA;

- izgradnja 35 kV voda izmenu TS 35/10 kV KUMANICA i TS 35/10 kV CRNJEV0 i TS 110/35/10 kV IVANJICA;

- izgradnja novih TS 10/0,4 kV i vodova 10 kV na delu područja Međurečja nizvodno niz reku Moravicu prema Ivanjici, kao i uzvodno uz reku Moravicu prema TS 10/0,4 kV Luka Avramovići;

- izgradnja voda izmenu TS 10/0.4 kV Vitoš 1 i Raskršće Brkuše;

- izgradnja novih TS 10/0.4 kV Čečina i TS 10/0.4 kV Javor i rekonstrukcija dela postojećih vodova (početne deonice izvoda Polumir i Centar iz TS 35/10 kV, Ušće);

- povećanje instalisane snage u TS DUGA POLJANA na 2x1 MVA, kao i rekonstrukcija dalekovoda 35 kV TS JANČA - TS DUGA POLJANA;

- izgradnja novih vodova u delovima mreže 10 kV sa nezatvorenim prstenima radi kompletiranja prstenaste strukture mreže 10 kV (u grafičkim prilozima date su samo moguće trase povezivanja, dok bi se za konkretizaciju rešenja morale uraditi prethodne analize mreža 10 kV);

- izgradnja havarijskih poprečnih veza na naponskom nivou 35 kV izmenu mreža različitih distributivnih preduzeća (u grafičkim prilozima date su samo moguće trase povezivanja, dok bi se za konkretizaciju rešenja morale uraditi prethodne analize mreža 110 kV i 35 kV).
Prema planskoj projekciji porasta potrošnje u transformaciji 10/04 kV predviđa se izgradnja oko 30 novih TS prosečne instalisane snage od 400 kVA do 630 kVA, na lokacijama postojećih ili na novim lokacijama.

Do kraja planskog perioda predviđa se izgradnja još oko 80 TS. S obzirom, na to da se u ovoj fazi izrade planskih dokumenata ne poznaju precizni podaci o budućoj strukturi i potrebama potrošača, definisanje povećanja kapaciteta postojećih i kapaciteta i lokacija budućih elektroenergetskih objekata 10 kV i 0.4 kV će se izvršiti pri izradi planova nižeg reda, odnosno prilikom izrade projektne dokumentacije, prema konkretnim potrebama.

izvor: www.ekapija.com

 
Joomla 1.5 Templates by Joomlashack